Wat is een Medezeggenschapsraad?

Een MR is wettelijk verplicht. In een MR zitten ouders en leerkrachten. Samen denken, praten en beslissen zij mee over allerlei schoolzaken.

Wat doet de MR?

De lokale MR geeft haar instemming en advies over thema’s die specifiek voor onze school gelden. Veel zaken waarover een MR meepraat, meedenkt en adviseert, komen jaarlijks terug. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het schoolondersteuningsprofiel, de schoolgids en het identiteitsbeleid. Ook kunnen onderwerpen als veiligheid op de scholen en lesmethodes aan de orde komen.

Instemming en advies

Over een aantal zaken heeft de MR een adviserende rol en kent men een zogenaamde adviesbevoegdheid. De school vraagt over deze zaken eerst advies aan de MR en komt daarna tot een besluit. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals het financieel beleid, de vakantieregeling en het onderhoud van de schoolgebouwen. Bij andere zaken heeft de MR een instemmingsbevoegdheid en kan de betreffende zaak of een bepaald beleid alleen doorgang vinden als de MR goedkeuring heeft gegeven. Denk hierbij aan het vaststellen van het formatieplan en het schoolplan.

Iedere ouder of ieder personeelslid kan dus contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school betreffen. De MR is niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden besproken.                                                              

Wilt u meedenken over ons onderwijs of andere zaken op school, neem dan gerust contact op. Dit kan via de mail.

De MR bestaat uit de volgende leden:

Personeelsgeleding:

Suzanne Tuin

Marrie Kuiper

Ronald Vos

 

Oudergeleding:

Jolanda van der Vegt

Jeannette Steenbergen

Klaas Jan Volkerink. 

 

Hervormde Basisschool
‘De Triangel’

Korte Kerkweg 25 
7954 GC Rouveen

telefoon: 0522 – 29 13 55
Directie: Yvonne Fokkens
Mail: directie.triangel@ijsselrijk.nl 

 

parnasys

                   logo ijsselrijk wit
   

ijsselrijk visualisatie voor websites

Het bestuur van de de hervormde basisschool de Triangel is Scholengroep IJsselrijk.
De lokale Raad van Toezicht bestaat uit leden van de Triangel te Rouveen

IJsselrijk bestaat uit 16 scholen, gelegen in Overijssel en Gelderland.
Onderstaande visualisatie geeft weer waar Scholengroep IJsselrijk voor staat:

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van IJsselrijk.

logo